Dr. Valentin Gvozdiy
Head of the Supervisory Board of Urkhydroenergo